INTRANET Lijn 83

Vacature voor lid van de Raad van Toezicht

20 september 2018
Sinds 2015 verzorgen de 260 medewerkers van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs voor 2400 kinderen op 15 scholen in Bergen, Gennep en Mook en Middelaar het primair onderwijs. De Raad van Toezicht van Lijn 83 heeft binnenkort de vacature voor
 
lid  van  de  Raad  van  Toezicht
 
Algemene info
De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van één van de RvT-leden. Bij de benoeming van nieuwe leden van de RvT moet statutair worden uitgegaan van complementariteit in deskundigheid, ervaring en netwerk; verder proberen we binding te houden met de regio waarin we werkzaam zijn.
Op dit moment betekent dit dat de ideale kandidaat beschikt over een combinatie van deskundigheid en affiniteit op de terreinen van onderwijskwaliteit en HRM en bijdraagt aan een zekere geografische spreiding binnen het verzorgingsgebied; uiteraard gaan kwaliteiten vóór het woonplaatsbeginsel.
 
Op de homepage van Lijn 83 vindt u onder ‘organisatie’ naast een organogram alle relevante stukken; de statuten van de stichting, reglementen voor de Raad van Toezicht en het (eenhoofdige) College van Bestuur en allerlei beleidsstukken. Via de site kunt u ook de afzonderlijke sites van onze vijftien scholen bezoeken.
 
Tijdsbesteding, honorering, etc.
De Raad van Toezicht komt per schooljaar ongeveer zes maal bijeen (avonduren, 20.00/22.30 uur). In een wisselende samenstelling bezoekt een afvaardiging van de RvT in twee jaar alle scholen, wat neerkomt op ongeveer acht schoolbezoeken per jaar op vrijdagmorgens van 09.00/11.00 uur.
Minimaal eenmaal per jaar neemt de RvT deel aan een deel van een ‘directeurendag’, eenmaal per jaar schuift de RvT aan bij hun informeel diner. Verder hebben de leden hun formele en informele contacten met de GMR.
Binnen de RvT zijn drie commissies; de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie onderwijskwaliteit. Elk van de RvT-leden maakt deel uit van tenminste één daarvan.
 
Lijn 83 heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de leden van de RvT. Als lid van de RvT wordt u automatisch lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen, de VTOI, die voor haar leden studiebijeenkomsten organiseert en rechtspositionele belangen behartigt.
Voor studie en opleiding is budget beschikbaar.
Er wordt een redelijke vergoeding toegekend aan de leden van de RvT, waarvan de ontwikkeling is gekoppeld aan die van de BestuurdersCAO. 
 
De wervings- en selectieprocedure
  • de remuneratiecommissie begeleidt deze procedure; zij bestaat uit Bertruke Wein en Gerard Vrinte (vz).
  • kandidaten die zich hebben gemeld of die zijn aangedragen, ontvangen van de remuneratie-commissie een bericht van ontvangst van hun kandidatuur.
  • een kennismakend/informerend gesprek met de remuneratiecommissie wordt in beginsel gepland vanaf begin november. 
  • wanneer naar aanleiding daarvan de remuneratiecommissie een kandidaat wil voordragen ter benoeming door de RvT, krijgt deze eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met het CvB (desgewenst afzonderlijk) en de RvT. Indien die gesprekken naar wederzijdse tevredenheid verlopen, neemt de RvT een besluit over de benoeming van de betreffende kandidaat.
  • het is onze bedoeling / verwachting om aan het begin van het komend kalenderjaar weer over een voltallige RvT te beschikken. 
     
Uw sollicitatie  (een beknopte motivatiebrief met CV) kunt u richten aan
de voorzitter van de remuneratiecommissie via  vrinte@kpnmail.nl.
 
Wilt u meer informatie,
neem dan contact op met de remuneratiecommissie
Gerard Vrinte, voorzitter       06 23 73 02 36
Bertruke Wein, lid                  06 15 06 07 62