Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.


Visie
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat  aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden.Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. De leerlingen en de leraren vormen samen met de ouders het dagelijkse systeem. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.
  
Diversiteit is van groot belang en de leerkracht wordt centraal gesteld.

De belangrijkste doelstellingen:

  • Geen kind tussen de wal en het schip, geen thuiszitters of wachtlijsten.
  • Kwalitatief goede speciale voorzieningen.
  • 90% tevredenheid van ouders over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, zowel op de SO voorzieningen als in het SBO en de reguliere scholen.
  • Het deelnamepercentage aan de speciale voorzieningen ligt op of nabij het landelijk gemiddelde. 

HGPD
HGPD is een manier van denken én van doen en staat voor Handelingsgerichte Procesdiagnostiek.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben afgesproken om op deze manier te werken.
Het is een totaalaanpak om individuele 'zorgleerlingen' beter en effectiever te begeleiden. Juist de positieve kwaliteiten en mogelijkheden van de 'zorgleerling' worden als uitgangspunt genomen ('waar is de leerling sterk in?'). Daarmee geeft HGPD een praktische invulling aan 'pedagogisch optimisme'. Een 'zorgleerling' is in deze optiek vooral een 'kansleerling'. Met HGPD slaagt de leerkracht erin de ontwikkeling van een leerling te stimuleren. De leerling leert zijn of haar ontwikkelingskracht te benutten en méér eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling.

Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar herzien. Voor het schooljaar 2015-2016 zal het ondersteuningsplan met eventuele wijzigingen opnieuw officieel vastgesteld worden, zodat het ondersteuningsplan dichter aan kan sluiten bij de transitie jeugdzorg.
Het volledige ondersteuningsplan voor Noord-Limburg kunt u hier inzien of downloaden. Het ondersteuningsplan voor de gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar kunt u hier inzien of downloaden.

Klik hier voor de algemene informatiebrochure voor ouders en verzorgers

Klik hier voor de site Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Limburg